آقای فرزاد حسنی
//کارفرما پروژه مریوان فستیوال
دکتر برزان حسینی
//مدیر کلینیک روانشناسی نوژین